THI IOE CẤP HUYỆN VĨNH THUẬN NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/1/2021 tại Trường THCS Vĩnh Phong 2, một trong những Hội đồng coi thi ioe cấp Huyện năm học 2020-2021, đã tổ chức cho 28 thí sinh tham gia từ khối lớp 3 đến khối lớp 9 là học sinh của 4 Trường: THCS Vĩnh Phong 2, THCS Vĩnh Thuận, TH Vĩnh Phong 3, TH Vĩnh Thuận 1, trong đó:

-Khối lớp 3: 2 học sinh

-Khối lớp 4: 2 học sinh

-Khối lớp 5: 3 học sinh

-Khối lớp 6: 4 học sinh

-Khối lớp 7: 5 học sinh

-Khối lớp 8: 7 học sinh

-Khối lớp 9: 5 học sinh

Khung giờ thi Khối thi
7h30′ – 8h 5&8
8h30′ – 9h 3&7
9h30′ – 10h 4&9
10h30′ – 11h 6

Ban biên tập