Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Luật số: 43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Giáo dục.
Luật số: 24/2018/QH14 01/01/2019 Luật, AN NINH MẠNG
Luật số: 74/2014/QH13 27/11/2014 Luật, Giáo dục nghề nghiệp
Luật số: 30/2013/QH13 01/01/2014 Luật, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH