THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

-Thực hiện Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 18/08/2020 của UBND tỉnh về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

-Thực hiện Công văn số 2190/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 02/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, về việc hướng dẫn ôn tập, tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2020-2021;

-Thực hiện Công văn số 246/KH-PGDĐT ngày 17/09/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2020-2021;

 -Thực hiện công văn 336/KH-PGDĐT  ngày 17 tháng 12 năm 2020, về việc hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ 1 THCS năm học 2020-2021.

-Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CM, Về việc tổ chức ôn tập, kiểm tra  học kỳ 1 năm học 2020-2021

Từ ngày 4-9/1/2021 Trường THCS Vĩnh Phong 2 tổ chức cho 597 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 thi học kì 1 năm học 2020-2021

Ban biên tập