aerobic “Bóng bóng bang bang”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiết mục aerobic “Bóng bóng bang bang” của học sinh trường Mẫu giáo Vĩnh Thuận, tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức Lịch sử Việt Nam, ngày 19/4/2022, tại Nhà thiếu nhi huyện Vĩnh Thuận