TKB

-THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG TỪ TUẦN 1, NGÀY 13/08/2018:

*Thời khóa biểu khối 8 và khối 9 năm học 2018-2019

*Thời khóa biểu khối 6 và khối 7 năm học 2018-2019

*Thời khóa biểu học chéo buổi khối 8 và khối 9 năm học 2018-2019

*Thời khóa biểu học chéo buổi khối 6 và khối 7 năm học 2018-2019