QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP

    PHÒNG GD& ĐT VĨNH  THUẬN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Trường THCS Vĩnh Phong 2                                           Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

            Số 12/QĐ – THCS                              Vĩnh Phong , ngày   08  tháng 04 năm 2015

                                                                                  QUYẾT ĐỊNH  

                                                Về việc thành lập Ban biên tập trang tin điện tử

                                                               Trường THCS Vĩnh Phong 2

                                          HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS  VĨNH PHONG 2

Căn cứ thông tư 53/2012/TT-BGD&ĐT ngày 20/03/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại cơ sở giáo dục đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non, Phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ vào kế hoạch số 91/KH-UH ngày 19/12/2014 của huyện ủy Vĩnh Thuận về thực hiện Nghị quyết TW 8( khóa XI) và chương trình hành động của tỉnh ủy về đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục và đào tạo;

Xét trình độ, năng lực của cán bộ viên chức trường THCS Vĩnh Phong 2.

                                                                      QUYẾT ĐỊNH:

              Điều 1. Thanh lập Ban biên tập trang tin điện tử trường THCS Vĩnh phong 2, thành phần gồm các Ông bà có tên sau:

  1. Ông: Võ Văn Chim, hiệu trưởng trưởng ban
  2. Ông: Trần Văn Lâm, phó hiệu trưởng, phó trưởng ban
  3. Ông: Huỳnh Thanh Phong, CBTB thư ký – kiêm quảng lý trang website.
  4. Ông: Đặng Văn Út, Bí tư chi đoàn- TPT đội thành viên
  5. Ông: Hứa Hoài Liêm, CTCĐ thành viên
  6. Ông: Nguyễn Chí Đại, giáo viên tin học thành viên

         Điều 2. Ban biên tập có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động trang tin điện tử của đơn vị. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do trưởng ban phân công.

       Điều 3. Các ông( bà) có tên ở điều 1, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực  kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                                   Hiệu trưởng

Điều 3/QĐ;                                                                                                   ( Đã ký)

Lưu vt,                                                                                                        Võ Văn Chim