GIỮ VỮNG ĐƠN VỊ VĂN HÓA

-Ngày 9/11/2017 Đoàn kiểm tra đơn vị văn hóa của huyện Vĩnh Thuận đến kiểm tra tại trường THCS Vĩnh Phong 2 (Vĩnh Thuận – Kiên Giang). Mục đích của đoàn kiểm tra là đánh giá thực chất những kết quả đạt được trong thực hiện xây dựng “Cơ quan, đơn vị giữ vững đạt chuẩn văn hóa” của đơn vị trường
IMG_4723

Đoàn kiểm tra đơn vị văn hóa của huyện Vĩnh Thuận, làm việc tại trường THCS Vĩnh Phong 2 ngày 9/11/2017

-Xây dựng cơ quan, đơn vị giữ vững đạt chuẩn văn hóa là một trong những phong trào thi đua thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là chủ trương quan trọng và có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên nền tảng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
IMG_4724

Ông Phan Thanh Bình – Phó giám đốc trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận, thành viên đoàn kiểm tra

IMG_4726

Ông Dương Hoàng Minh – Trưởng đài truyền thanh huyện Vĩnh Thuận, thành viên đoàn kiểm tra

IMG_4730

Đoàn kiểm tra tham quan trường THCS Vĩnh Phong 2, ngày 9/11/2017 

IMG_4729
IMG_0018

Rau sạch tại trường THCS Vĩnh Phong 2

-Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh hun đúc nên phẩm chất, cốt cách con người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Nền tảng đó đã giúp cho nhân dân ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, thiên tai, địch họa, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc và nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam.

Ban biên tập