NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

-Công văn 1832 của Sở GD&ĐT Kiên Giang

(Về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin)

-Thông tư số 01 của Bộ GD&ĐT

(Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

-Thông tư số 03 của Bộ thông tin và truyền thông

(Quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin)

-Đăng nhập SMAS 3.0